Living work of art

"Bonsai. Neprekidan ciklus davanja i uzimanja, između čovjeka i drveta sa vječno živim i nikada završenim umjetničkim djelom."

"Bonsai can show the beauty of a work of art and become itself a work of art, only when it is true expression of the artist's creative power." S.E.

srijeda, 8. srpnja 2015.

POSJET BONSAI MUZEJIMA

             Prilikom posjeta kćeri Andrei koje je na doktoratu u Darmstadu, posjetio sam nekoliko bonsai muzeja. Bonsai muzej U Haidelbergu, Minoru bonsai, Te po treći puta Bonsai muzej u Seebodenu.
            Nanovo otvoreni muzej u Heidelbergu fascinirao me veličinom i brojem bonsaia. Raspolaže ne samo sa velikim natkrivenim i otovrenim izložbenim dijelom već i sa ogromnim, za mene fascinirajućim prodajnim dijelom posuda, supstrata, alata, prebonsaia, gotovih bonsaia chuhin i shohin veličina.....
           Minoru Bonsai je nedavno otvoreni bonsai muzej, mladog Michela Trana, izuzetno susretljivog, srdačnog mladića, koji je tek počeo dotjerivati svoj posjed i vjerujem da će daleko dogurati.
         Svaki puta kad dođem u posjet Seebodenu, iznenadim se novo otvorenom dijelu kojeg nije bilo pred nekoliko godina. Većina bonsaia mi je poznata već od pred desetak godina, no novo otvoreni japanski vrt sa dva jezera, koima, slapom i šetnica ovog su puta bilo novost.

            While visiting my daughter Andrea who is a PhD in Darmstadt, I visited some bonsai museum. Bonsai Museum In Haidelberg, Minoru bonsai, and third time Bonsai Museum in Seeboden.
             The newly opened museum in Heidelberg fascinated mee by the size and number of bonsai. It has not only a large covered and Open exhibition part, but also with a huge, for me fascinating part of container sales, substrate, tools, prebonsaia, finished bonsai chuhin and Shohin size .....
            Minoru Bonsai is the recently opened Museum of bonsai by the young Michel Tran, extremely attentive young man, who had just begun to bulit and editid up their property, and I believe it will go so far.
          Every time I come to visit Seeboden, I am surprised with opened a new part that was not there a few years ago. Most bonsai are known for me from ten years ago, but the newly opened Japanese garden with two lakes, Kois , waterfall, and promenade this time are now for me.